"En el largo camino siempre es bueno la guía de una mano amiga"

★★HALL OF FAME★★

Tetsuhiro Hokama Kenshikai Goju Ryu
Koei Teruya OGKK Kyokai
Masataka Muramatsu OGKK Kyokai
Ryoichi Onaga OGKK Kyokai
Gensei Koki OGKK Kyokai
Takenishi Masatoshi OGKK Kyokai
Eiki Kurashita Shodokan Goju Ryu
Tomas Barros Mitose Kosho Shorei Ryu
Goshi Yamagushi Goju Kai Japón
Ryuzo Watanabe (QEPD) Goju Kai Brasil
Fumio Demura Shito Ryu Genbukai
Katsuyoshi Kanei (QEPD) Okinawa Goju Ryu Jinbukan
Hidekatsu Oshiro Goju Ryu
Seibun Uchima Goju Ryu Seibukan. Argentina
Yasunori Yonamine Okinawa Goju Ryu, Brazil
Hernán Moncada (QEPD) Andes Zendoryu Karate
Hernán Martinez (QEPD) Shindokan Karate
Marcos Beltrán (QEPD) Full Contact
Felix García (QEPD) Goju Shorei Karate-do
Humberto Norambuena TKD y MMA
Esteban Vitagliano E. Taekwondo w.t
Jorge Rojo Aikido
Elson Olea Aikido
Arturo Petit (QEPD) Kenpo
Francisco Valencia Shaolin Chang Kung Fu
Cristian Martínez (QEPD) Karate y MMA
Miguel Ángel De Luca Kung Fu
Sergio Correa Kenpo
Carlos Gonzalez V. Goju Kai Chile
Raúl Toutin Choy Lee Fut Kung-Fu
Master Cesar Ozuna ATA EEUU
Tomás Orue Goju Ryu Paraguay
Marcelo Beltramino Goju Ryu Argentina
Gregorio Diaz TKD ATA EEUU
Sergio Von Schmeling Taekwondo ATA EEUU
Fabián Valiño Taekwondo ATA EEUU
Agustín Garay Taekwondo Paraguay
José Garay Kenpo
Ronald Fernandez Kung Fu Shi Wo Tou Alemania
Sergio García Kosho Shorei Ryu Kenpo Argentina
Enzo Ramirez Goju Ryu Japón
Mario Coronel Shotokan Argentina
Jorge Horacio Doglioli Full Contac Kick Boxing Argentina
Germán Bermudez A. (QEPD) Wai Kung Pai Kung Fu Argentina
Soo Nam Yoo (QEPD) Sipalki Argentina
Park Yoo Hum Sipalki Argentina
Armando Roque Carrizo Goju Shorei Argentina
Thomas Kurhrt Shoryryu Alemania
Carlos Hernández TKD Uiama Argentina
Bob White American Kenpo EEUU
Jeff Newton American Kenpo EEUU
Daniel Bogado Kung Fu Shaolin Uruguay
Manuel Oteiza Arenas Karate-do Goju Ryu
Carlos García Huidobro Tang-Soo-do Ryu Pa Nim
Juan Gonzalez (QEPD) Shotokan
Ramón Cáceres Mori Shito Ryu Hayashi-ha
Luis Aros Fernandez Shotokan JKS

Translate »